CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN LY HÔN

Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN ……….

Họ và tên người khởi kiện: …………………………………………………….

Ngày, tháng, năm sinh……………………………………………………………

Chứng minh thư số: …………………………….Cấp ngày: ……………………

Nghề nghiệp: …………………………………………………………………….

Nơi làm việc: …………………………………………………………………….

Thu nhập hàng tháng (lương, thu nhập khác): …………………………………..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………………..

……………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Số điện thoại:……………….fax…………..Địa chỉ thư điện tử: ……………….

Họ tên người bị kiện: ……………………………………………………………

Ngày, tháng, năm sinh……………………………………………………………

Chứng minh thư số: …………………………….Cấp ngày: ……………………

Nghề nghiệp: …………………………………………………………………….

Nơi làm việc: …………………………………………………………………….

Thu nhập hàng tháng (lương, thu nhập khác): …………………………………..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………………..

……………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Số điện thoại:……………….fax…………..Địa chỉ thư điện tử: ……………….

Đăng ký kết hôn: ngày ……. tháng …… năm …….

Tại: ……………………………………………………………………………….

Về tình cảm: (Vợ chồng hạnh phúc đến khi nào? Mẫu thuẫn vợ chồng? Nguyên nhân mâu thuẫn? Lý do ly hôn. Trong quá trình mâu thuẫn đã được cơ quan tổ chức nào khuyên giải? Kết quả như thế nào?)

……………………………………………………………………………………

Đề nghị Tòa án giải quyết cho ly hôn.

Về con chung: (Họ tên, tuổi của từng con, sau khi ly hôn ai nuôi con, đóng góp nuôi con như thế nào):

……………………………………………………………………………………

Về tài sản:

+ Tài sản chung của vợ chồng có những gì? Nguyện vọng về tài sản chung sau khi ly hôn? Nếu tự thỏa thuận xong đề nghị ghi rõ sự thỏa thuận: ………………

……………………………………………………………………………………

+ Tài sản riêng (nếu có) ghi rõ nguyện vọng về tài sản riêng nếu ly hôn: ………

……………………………………………………………………………………

+ Có ai vay nợ vợ chồng? Hay vợ chồng có vay nợ ai?

……………………………………………………………………………………

Về nhà ở: (Nhà tư nhân hay thuê của nhà nước, diện tích, nguyện vọng về nhà ở sau khi ly hôn): …………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

+ Họ tên địa chỉ của người có quyền và nghĩa vụ liên quan (nếu có).

……………………………………………………………………………………

+ Họ tên địa chỉ của người làm chứng (nếu có).

……………………………………………………………………………………

*Tài liệu, chứng cứ chứng minh cho yêu cầu khởi kiện là có căn cứ pháp luật.

……………………………………………………………………………………

*Các thông tin khác xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án.

……………………………………………………………………………………

 

……………, ngày     tháng      năm 2019

Người làm đơn

(Ghi rõ họ tên)