CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN

THỎA THUẬN NUÔI CON, CHIA TÀI SẢN KHI LY HÔN

 

Kính gửi:  TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN ……………

Người yêu cầu:

Họ và tên: ………………………………………………………………………………

Ngày, tháng, năm sinh…………………………………………………………………….

Chứng minh thư số: …………………………….Cấp ngày: ………………………………

Nghề nghiệp: ………………………………………………………………………………

Nơi làm việc: ………………………………………………………………………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

Số điện thoại:……………….fax…………..Địa chỉ thư điện tử: ………………………..

Họ và tên: ………………………………………………………………………………

Ngày, tháng, năm sinh…………………………………………………………………….

Chứng minh thư số: …………………………….Cấp ngày: …………………………….

Nghề nghiệp: ……………………………………………………………………………..

Nơi làm việc: ……………………………………………………………………………..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

Số điện thoại:……………….fax…………..Địa chỉ thư điện tử: ………………………..

Đăng ký kết hôn: ngày ……. tháng …… năm……..

Nơi đăng ký kết hôn: ……………………………………………………………………..

Về tình cảm: (Vợ chồng hạnh phúc đến khi nào? Mẫu thuẫn vợ chồng? Nguyên nhân mâu thuẫn? Lý do ly hôn. Trong quá trình mâu thuẫn đã được cơ quan tổ chức nào khuyên giải? Kết quả như thế nào?)

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

Nay đề nghị Tòa Án:

1 – Công nhận thuận tình ly hôn.

2 – Công nhận sự thỏa thuận sau:

Về con chung: (Họ tên, tuổi của từng con, sau khi ly hôn ai nuôi con, đóng góp nuôi con như thế nào): …………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

Về tài sản:

+ Tài sản chung của vợ chồng có những gì? Ghi rõ sự thỏa thuận phân chia tài sản chung sau khi ly hôn? Nếu không có tài sản thì ghi rõ tài sản không có: …..

…………………………………………………………………………………………….

+ Tài sản riêng (nếu có) ghi rõ nguyện vọng về tài sản riêng:

…………………………………………………………………………………………….

+ Có ai vay nợ vợ chồng? Hay vợ chồng có vay nợ ai?

…………………………………………………………………………………………….

Về nhà ở: (Nhà tư nhân hay thuê của nhà nước, diện tích, nguyện vọng về nhà ở sau khi ly hôn): …………………………………………………………………………………………

 

+ Họ tên địa chỉ của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến việc giải quyết các yêu cầu trên (nếu có): …………………………………………………………………………

 

+ Các tài liệu chứng cứ gửi kèm theo đơn ………………………………………………..

 

+ Các thông tin khác xét thấy cần thiết cho việc giải quyết yêu cầu………………………

 

 

 

………………., ngày      tháng     năm 2019

Người yêu cầu

(Vợ chồng ký, ghi rõ họ tên)